Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / Dobry Start 300+

Dobry Start 300+

Rządowy program Dobry start to wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od kryterium dochodowego. Jeżeli chcesz dołączyć do Programu i skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł złóż odpowiedni wniosek.

Wniosek możesz złożyć w następującej formie:

 • elektronicznej -  od 1 lipca do 30 listopada
 • tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia do 30 listopada

 

Ważne! Wnioski złożone po 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o świadczenie może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • pełnoletnia osoba ucząca się.

Świadczenie przysługuje raz w roku: na rozpoczynające rok szkolny dzieci, lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

 • 20 roku życia
 • 24 roku życia - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Kryterium dochodowe

Brak

Wysokość świadczenia

300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

W sytuacjach podanych poniżej, do wniosku należy dołączyć dokumenty

W przypadku opieki naprzemiennej:

 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku osób niepełnosprawnych powyżej 20 roku należy dołączyć do wniosku orzeczenie jednak jedynie w przypadku, gdy zostało wydane przez instytucje orzecznicze inne niż Powiatowy lub Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na przykład:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start"

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start"

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 889 990
Wczoraj: 463
Dzisiaj: 489
Online: 6
c) 2011-2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem