Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

 

POJĘCIE PRZEMOCY W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

 

Kiedy mówimy o istnieniu przemocy w rodzinie?

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?

Przez członków rodziny należy rozumieć wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę przysposobioną i jej małżonka, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

 

Formy przemocy w rodzinie:

przemoc fizyczna – to m.in. popychanie, kopanie, bicie, policzkowanie, duszenie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy

przemoc psychiczna – to m.in. wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie, wyśmiewanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia

przemoc seksualna – to m.in. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych

przemoc ekonomiczna – to m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia zarobkowej pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny

 

PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW   PRZECIWKO OSOBOM BLISKIM ZA:

·art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne   lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym   lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub   osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega   karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.

 

·art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc   wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego   działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do   lat 3 (ścigane z urzędu)*.

 

·art. 197 §1 k.k. Kto przemocą lub   groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,   podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie następuje na   wniosek pokrzywdzonego)**.

 

·art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla   się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego   obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej   osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb   życiowych - podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje   na wniosek pokrzywdzonego)**.

 

 

* ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą   postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie   skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli   istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.
  **ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej   postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte.

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 298 120
Wczoraj: 206
Dzisiaj: 120
Online: 2
c) 2011-2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem