Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku z siedzibą: ul Radosna 9, 84-352 Wicko;
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski,z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:gryfinspektor@gmail.com;
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:
 • w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu wypełnienia ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),;
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku(art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu marketingu i promocji Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku, w tym prowadzenia zajęć i imprez organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wicku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:
 • w celu zawarcia i wykonania umów - do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w celu wypełnienia ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku obowiązków prawnych - do czasu wypełnienia tych obowiązków,
 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,​
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy;
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku z siedzibą: ul Radosna 9, 84-352 Wicko;
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski,z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:gryfinspektor@gmail.com;
 3. Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz  art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 730);
 4. Pani/Pana wizerunek mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku;
 5. Pani/Pana wizerunek nie będzie przekazywany do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana wizerunek będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy (Kodeks pracy art. 222 3). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (Kodeks pracy art. 222 §4). Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej (Kodeks pracy art. 222 § 5);
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku;
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski,z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:gryfinspektor@gmail.com);
 3. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby wolontariatu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wickuz siedzibą: ul Radosna 9, 84-352 Wicko;
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski,z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:gryfinspektor@gmail.com;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu realizacji wolontariatu (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu marketingu i promocji Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku, w tym prowadzenia zajęć i imprez organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wicku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wolontariatu lub odbycia praktyki albo do momentu wycofania zgody;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla pracowników 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, z siedzibą:ul Radosna 9, 84-352 Wicko;
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski,z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:gryfinspektor@gmail.com;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz rachunkowości ( 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit b, art. 9 ust. 2 lit h RODO);
 • w celu marketingu i promocji Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku, w tym prowadzenia zajęć i imprez organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wicku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich nieprzekazanie uniemożliwi realizację zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku z siedzibą: ul Radosna 9, 84-352 Wicko;
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski,z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:gryfinspektor@gmail.com;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wicku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku;
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy bądź usługi, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 298 111
Wczoraj: 206
Dzisiaj: 111
Online: 5
c) 2011-2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem