Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / Świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenia wychowawcze 500+


Program Rodzina 500 plus to rządowe wsparcie dla rodzin z dziećmi. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia możesz w każdej chwili dołączyć do Programu.

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek z rządowego programu  "Rodzina 500 plus" możesz złożyć w sposób elektroniczny
jeśli posiadasz certyfikowany podpis elektroniczny lub bezpłatny podpis zaufany.

 

Wnioski możesz złożyć za pośrednictwem jednego z poniższych portali: 

 

lub wejdź na stronę swojego Banku i dowiedz się, w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.

 

Kto może podpisać dokument za pomocą podpisu zaufanego ?

Każdy, kto ma profil zaufany możesz podpisać wniosek podpisem zaufanym. Bezpłatny profil zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni on-line między innymi za pośrednictwem swojego konta bankowego całodobowo przez 7 dni w tygodniu, o ile zapewnia taką możliwość.

KROK 1: W systemie bankowości elektronicznej swojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego
KROK 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Tu dowiesz się w jaki sposób załatwiać sprawy urzędowe online za pośrednictwem podpisu zaufanego.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać również w sposób:

 • drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, ul. Radosna 9, 84-352 Wicko
 • osobiście
 • w skrzynce na zewnątrz Ośrodka

Kto jest uprawniony do świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 +

Osoby uprawnione

 • Rodzic
 • Opiekun prawny,
 • Opiekun faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

Brak kryterium dochodowego 

Wymagane dokumenty do wniosku o świadczenie wychowawcze

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

Potwierdzenie tożsamości -  dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.

 

Wymagane dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji:

 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach  
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 • Karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Karta pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

WZORY WNIOSKU O 500+

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

 

W trwającym obecnie okresie świadczeniowym: świadczenie wychowawcze 500 plus przyznawane jest do 31 maja 2021 roku.

Począwszy od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Terminy składania wniosków na okres świadczeniowy 2021/2022:

 • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
 • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

W przypadku złożenia wniosku w terminie do 30 kwietnia 2021 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec nastąpi do 30 czerwca 2021.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Poszczególne terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku przedstawiają się następująco:

 • złożenie wniosku w okresie luty - kwiecień  - ustalenie i wypłata świadczenia za czerwiec nastąpi do 30 czerwca
 • złożenie wniosku w maju - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31 lipca
 • złożenie wniosku w czerwcu - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31 sierpnia
 • złożenie wniosku w lipcu - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca nastąpi do 30 września
 • złożenie wniosku w sierpniu - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od sierpnia nastąpi do 31 października

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek wysyła Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Od decyzji przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Wykaz aktów prawnych:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(serwis zewnętrzny)

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego(serwis zewnętrzny)

 

Pracownik odpowiedzialny: Pani Ilona Kwidzińska 59 8611-119 wew. 32

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 298 105
Wczoraj: 206
Dzisiaj: 105
Online: 2
c) 2011-2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem