Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / Stypendia

Stypendia

UWAGA!

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO

 

 1. STYPENDIUM SZKOLNE

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ POK. NR 3

W TERMINIE OD 1 WRZEŚNIA DO 15 WRZEŚNIA

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

 1. Uczniom szkół (podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych) publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł – (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. )

 

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12 marca 2004 roku) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

PONADTO WARUNKIEM PRZYZNANIA STYPENDIUM JEST

ZAMIESZKANIE NA TERENIE GMINY WICKO.

 

Stypendium nie przysługuje:

 

 • uczniom klas zerowych,
 • studentom,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Wicko.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora: szkoły / kolegium / ośrodka.

 

 1. ZASIŁEK SZKOLNY

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WICKU POK. NR 6

W TERMINIE DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LOSOWEGO

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

 • śmierć członka rodziny
 • nagła lub nieuleczalna choroba w rodzinie 
 • ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu
 • pożar lub zalanie mieszkania
 • zniszczenie, zagubienie lub kradzież podręczników pomocy szkolnych
 • brak dochodu w rodzinie spowodowany nagłą utratą źródła utrzymania
 • inne szczególne okoliczności, jeżeli zdarzenia uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują na terenie gminy Wicko
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie losowe

 

Informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać

w Ośrodku Pomocy Społecznej biuro Nr 7

lub pod nr telefonu: 59 8 611-119 wew. 35

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 298 124
Wczoraj: 206
Dzisiaj: 124
Online: 4
c) 2011-2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem