Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- USŁUGI / Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, ul. Radosna 9, 84-352 Wicko zaprasza do złożenia ofert na:
 2. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług polegających na sporządzaniu i wydawaniu posiłków dla osób dorosłych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku, zamieszkujących na terenie Gminy Wicko

III. Rodzaj zamówienia: usługi.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej, polegającej na przygotowaniu i podawaniu gorącego posiłku (tj. jednodaniowego obiadu) z możliwością konsumpcji w lokalu wyznaczonym przez Wykonawcę na terenie Gminy Wicko w następującej liczbie:

-        posiłek w lokalu wyznaczonym przez wykonawcę świadczony będzie dla minimum 10 osób

 1. Liczba sporządzonych i wydanych gorących posiłków może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów Ośrodka. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część z gorących posiłków będzie zrealizowana, a Wykonawca nie będzie miał w tym zakresie żadnych roszczeń do Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszty tylko za faktycznie wydane ilości gorących posiłków.
 2. Przygotowanie, wydawanie oraz możliwość konsumpcji obiadu odbywa się w dni powszednie, niedzielę i święta w lokalu wyznaczonym przez Wykonawcę.
 3. Obiady powinny być wydawane w godzinach między 13.00 a 14.00.
 4. Posiłek powinien być:

-        przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, - zróżnicowany,

-        sporządzany z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, - zapewnić nie mniej niż 600 kcal, - składać się z jednego ciepłego dania z zachowaniem norm żywieniowych dla danej grupy wiekowej.

 1. Nie dopuszcza się wydawania posiłków przygotowanych na bazie gotowego posiłku (ze słoika lub puszki).
 2. Tygodniowy jadłospis powinien zawierać nie mniej niż 4 posiłki mięsne.
 3. Jadłospis na miesiąc następny należy przedłożyć w siedzibie Ośrodka z tygodniowym wyprzedzeniem w celu akceptacji przez Kierownika.
 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku, w szczególności miejsca siedzące przy stoliku.
 5. Rozliczenie miesięczne wydanych obiadów odbywa się na podstawie imiennych kart obiadowych wystawionych przez Ośrodek osobom korzystającym z tej formy pomocy.
 6. Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne dla klientów Ośrodka w postaci szatni oraz wydzielonym pomieszczeniem z dostępem do bieżącej wody i toalety.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niedostępności alkoholu dla klientów Ośrodka spożywających posiłki w porze wydawania obiadów tj. w godz. 13.00- 14.00.
 8. Świadczenie usług restauracyjnych powinno być wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w tym Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz,U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).
 9. Posiłki powinny być sporządzane i wydawane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
 10. Kryterium wyboru oferty: cena.
 11. Termin realizacji zamówienia: 26.10.2016 – 30.04.2017

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy:

-        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-        dysponują potencjałem technicznym  personalnym,

-        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-        posiadają niezbędne zezwolenia/dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – Kalkulacja cenowa” Wraz z drukiem „Oferta – Kalkulacja cenowa” należy dostarczyć:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające rodzaj wykonywanej działalności polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych.
 2. Decyzję zatwierdzającą, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do prowadzenia działalności objętej niniejszym zapytaniem.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na przygotowanie i wydawanie posiłków”.

 1. Termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w terminie do 24.10.2016 do godziny 9°°

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Halina Gruchała  tel: 59-8611119

 1. Załączniki.
 2. formularz – Oferta – kalkulacja cenowa.

 

 

 

 

 

 

…...............................................                                                         ….......................................

                                                                                                                           (miejscowość, data)

…...............................................

 

…...............................................

(dane wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA – Kalkulacja cenowa

 

 

 

W związku z zapytaniem cenowym niniejszym składam ofertę realizacji usługi w następującej cenie jednostkowej (za 1 posiłek).

 

 1. Cena posiłku dla osoby w wyznaczonym lokalu: …....................................................
 2. Wyznaczony lokal -adres: ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 717 199
Wczoraj: 404
Dzisiaj: 225
Online: 7
c) 2011-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem